Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej

Data ostatniej aktualizacji: 31 marca 2021 r. 

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu eclear.pl stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą osobiście lub w imieniu podmiotu, który reprezentujesz (Ty, Usługobiorca) a eClear.pl sp. z o.o., ul. Domaniewska 47 lok. 10, Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000811323, adres e-mail biuro@eclear.pl (My, eClear, Usługodawca), w przedmiocie Twojego dostępu do naszych witryn internetowych i korzystania z nich, a także wszelkich innych form przekazu, kanałów komunikacji, witryny mobilnej lub aplikacji mobilnej połączonych lub w inny sposób ze sobą związanych, oraz z usług oferowanych za ich pośrednictwem (łącznie zwanych „Witryną”). 
 1. Wyrażasz zgodę na to, że uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z dostępnych w niej zasobów, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie całości niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z całością niniejszego Regulaminu lub nie masz zdolności do czynności prawnych, aby podlegać jego postanowieniom, nie wolno Ci korzystać z Witryny i zawartych w niej zasobów i musisz natychmiast zaprzestać ich używania. 
 1. Niniejszy Regulamin, korzystanie przez użytkownika z Witryny, a także zawarte z nami umowy podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. 
 1. Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem Witryny podlegają warunkom określonym na stronie zamówienia i poniżej.  
 1. Ilekroć postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się do konsumenta, rozumie się przez to osobę fizyczną będącą konsumentem w znaczeniu nadanym przez przepisy Kodeksu cywilnego, lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dla której umowa nie posiada charakteru zawodowego, a do której ustawa przewiduje stosowanie przepisów dotyczących konsumenta.  

Nasze usługi 

 1. Naszą Witrynę dedykujemy treściom i ofertom z zakresu sprzątania, utrzymania czystości oraz porządku, zapewniając szeroki wybór usług, które można zamówić za pośrednictwem naszej Witryny lub kontaktując się z nami bezpośrednio („Usługi”). 
 1. Aby skorzystać z naszych Usług, należy złożyć zamówienie za pośrednictwem Witryny przy użyciu jednej z dostępnych metod płatności lub, w stosownych przypadkach, skontaktować się z nami bezpośrednio. Firmy przetwarzające płatności są odrębnymi podmiotami i po wybraniu metody płatności możesz podlegać dostarczanym przez nie Regulaminom. 

Warunki zawierania umów na odległość 

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia zostają podane do Twojej wiadomości na stronie zamówienia. 
 1. Porozumiewanie się z Usługobiorcą następuje przy wykorzystaniu danych kontaktowych podawanych przez Usługobiorcę przy składaniu zamówienia oraz w trakcie jego realizacji. 
 1. Dane identyfikacyjne Usługodawcy, w szczególności dane o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany, oraz kontaktowym adresie poczty elektronicznej, znajdują się w ust. 1 niniejszego Regulaminu. 
 1. Łączna cena lub wynagrodzenie za Usługi wraz z podatkami, podane są na stronie składania zamówienia. Dodatkowe opłaty mogą wystąpić w razie przekroczenia czasu przeznaczonego na świadczenie Usług lub zamówienia dodatkowych Usług. W tym przypadku, ich łączna cena wraz z podatkami zostanie obliczona w oparciu o cennik podany Ci do wiadomości przed rozpoczęciem realizacji dodatkowego zlecenia lub przekroczenia czasu. 
 1. Sposób i termin zapłaty, a także dostępne metody płatności, określone są na stronie składania zamówienia. W razie opłat naliczonych w związku z przekroczeniem czasu przeznaczonego na świadczenie Usług lub zamówienia dodatkowych Usług poza formularzem dostępnym na Witrynie, zostaną one rozliczone w oparciu o fakturę przesłaną na dane kontaktowe podane przy składaniu pierwotnego zamówienia, płatną w terminie 7 dni od daty wystawienia.  
 1. Sposób i termin spełnienia świadczenia podane są na stronie składania zamówienia. Usługi mogą być realizowane przez naszych pracowników, współpracowników lub podwykonawców.  
 1. Usługi zamawiane są albo w formule jednorazowej, w celu realizacji w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia, albo w formule wielokrotnego świadczenia usług, według określonej częstotliwości. W drugim przypadku, czas trwania współpracy oraz jej koszt zostaną podane wraz z harmonogramem prac, przy składaniu zamówienia. Płatność za pierwsze sprzątanie w ramach stałej współpracy następuje przy składaniu zamówienia, zaś każda kolejna usługa, będzie rozliczana w oparciu o fakturę przesłaną na dane kontaktowe podane przy składaniu pierwotnego zamówienia, płatną w terminie 7 dni od daty wystawienia. 

Skargi i reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres wskazany w ust. 1 powyżej, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Reklamacja powinna zawierać: 
 • Twoje imię i nazwisko lub nazwa firmy, 
 • Twój adres do korespondencji i adres e-mail, 
 • Opis reklamacji (np. W jakim zakresie zamówienie nie zostało zrealizowane prawidłowo). 
 • Stan oczekiwany po załatwieniu reklamacji. 
 1. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od ich wpłynięcia. Odpowiedź zostanie przesłana na podany przez Ciebie adres e-mail. 
 1. Możemy żądać od Ciebie podania informacji niezbędnych do rozwiązania żądania, określając termin nie krótszy niż 7 dni oraz zakres wymaganych informacji, z pouczeniem, że brak uzupełnienia żądania w wyznaczonym terminie spowoduje, że żądanie nie zostanie nadane uważane. Po upływie wyznaczonego terminu reklamacja nie będzie rozpatrywana. 

Odstąpienie od umowy 

 1. Jeżeli jesteś konsumentem, możesz skorzystać z 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy, chyba że przekroczysz to, co jest niezbędne do sprawdzenia produktu, tym samym rezygnując z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku artykułów przygotowanych indywidualnie, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Przedmioty, których nie można ponownie wykorzystać ze względów zdrowotnych lub higienicznych, nie podlegają odstąpieniu od umowy, jeżeli ich oryginalne opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 1. Szczegółowe informacje dla osób uprawnionych do odstąpienia od umowy: 
 • Masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. 
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od zawarcia umowy poprzez złożenie zamówienia. 
 • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na dane kontaktowe podane w punkcie 1 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. Pismo wysłane za pośrednictwem strony internetowej lub e-mail). 
 • Wyrażenie woli rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem 14-dniowego terminu jest równoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy. W razie złożenia takiego oświadczenia, konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w razie wcześniejszego spełnienia świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta, a także gdy konsument wyraźnie żądał, abyśmy przyjechali do niego w celu świadczenia pilnej usługi. 
 • Możesz skorzystać z poniższego szablonu odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe. 
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji o skorzystaniu przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy, który można skopiować i wypełnić tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, jest następujący: 
 • Adresat: (nasze dane z ustępu 1 niniejszego Regulaminu) 
 • Ja (*) informuję (*) o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następujących usług (*) 
 • Data zawarcia umowy (*) 
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 
 • Adres konsumenta(-ów) 
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
 • Data 
 1. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwroty środków będą dokonywane przy użyciu tych samych metod płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie poniesiesz żadnych opłat związanych z tym zwrotem.  

Twoje obowiązki 

 1. Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: 
 • Wszystkie podawane przez Ciebie informacje będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. 
 • Będziesz utrzymywać dokładność takich informacji i w razie potrzeby będziesz niezwłocznie aktualizować podane nam informacje. 
 • Masz zdolność do czynności prawnych i zgadzasz się przestrzegać niniejszego Regulaminu. 
 • Nie jesteś osobą niepełnoletnią. 
 • Nie będziesz uzyskiwał dostępu do Witryny w sposób automatyczny lub inny niż ludzki, czy to za pośrednictwem bota, skryptu, ani w inny sposób. 
 • Nie będziesz korzystać z Witryny w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu. 
 • Twoje korzystanie z Witryny nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa. 
 1. Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zablokować Twój dostęp i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jakiejkolwiek jej części). 
 1. Wymaganiem technicznym zamówienia Usług przez Witrynę jest posiadanie konta poczty elektronicznej oraz korzystanie z aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, FireFox, Google Chrome lub Safari. 

Własność intelektualna 

 1. O ile nie wskazano inaczej, udostępniana przez nas strona internetowa, zasoby, utwory, cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty witryn internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w witrynie (łącznie zwane „Treścią”) oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością intelektualną, są przez nas kontrolowane lub są przez nas licencjonowane, i są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji obowiązującymi w Polsce i innych jurysdykcjach. 
 1. Treść i Znaki są udostępniane w ramach świadczenia Usług w stanie „takim, jakim są”, do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie lub w jakiejkolwiek innej wiążącej umowie z nami, żadna część Witryny ani Treści ani Znaków nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody. 
 1. Korzystając z Treści, zgadzasz się, pod rygorem odmowy dalszego dostępu oraz powstania odpowiedzialności prawnej, nie podejmować następujących działań: 
 • Systematycznego pobierania danych lub innych treści w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody. 
 • Nieautoryzowanego korzystania z Treści, w tym zbierania nazw użytkowników i / lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób automatyczny lub pod fałszywym pretekstem. 
 • Korzystania z Treści i platformy w celu reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług. 
 • Omijania, wyłączania lub innego rodzaju ingerencji w funkcje związane z bezpieczeństwem platformy, w tym spowodowania jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z ich Treści. 
 • Oszukiwania wprowadzania w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza przy wszelkich próbach uzyskania poufnych informacji. 
 • Niewłaściwego korzystania z naszych usług wsparcia lub składania fałszywych zgłoszeń nadużyć lub niewłaściwego postępowania. 
 • Udziału w jakimkolwiek zautomatyzowanym korzystaniu z systemu, na przykład przy użyciu skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystania z dowolnych narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych. 
 • Ingerowania, zakłócania lub stwarzania nadmiernego obciążenia Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną. 
 • Prób podszywania się pod innego użytkownika lub osobę, albo korzystania z nazwy użytkownika innego użytkownika. 
 • Sprzedaży lub innego przenoszenia kontroli nad swoim profilem. 
 • Wykorzystywania wszelkich informacji uzyskanych z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby. 
 • Korzystania z Treści w celach konkurencyjnych lub w celu generowania przychodów lub przedsięwzięć komercyjnych, o ile nie jest to zgodne z naszą ofertą współpracy. 
 • Odszyfrowywania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania stanowiącego część Witryny lub w jakikolwiek sposób z nią powiązanego. 
 • Usuwania informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakiejkolwiek Treści. 
 • Kopiowania lub dostosowania oprogramowania Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu. 
 • Przesyłania wirusów, koni trojańskich lub innych szkodliwych lub niepożądanych materiałów, w tym nadmiernego używania wielkich liter i spamowania (ciągłego wysyłania powtarzającego się tekstu), które przeszkadzają jakiejkolwiek osobie w nieprzerwanym korzystaniu z Witryny. 
 • Wykorzystania wszelkich materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub transmisji informacji, w tym między innymi poprzez obrazki 1 × 1, robaki internetowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami nazywane „oprogramowaniem szpiegującym” lub „pasywnymi mechanizmami gromadzenia danych”). 
 • Z wyjątkiem sytuacji, w których może to wynikać ze stosowania standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używania, uruchamiania, rozwijania lub rozpowszechniania zautomatyzowanego systemu, w tym bez ograniczeń, dowolnego pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, robaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Witryny, lub używanie lub uruchamianie nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania. 
 • Dyskredytowania, niszczenia lub wywoływania innego rodzaju szkód w stosunku do innych użytkowników, nas, Witryny lub Treści. 
 • Korzystania z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i powszechnie obowiązującego prawa. 

 
Modyfikacje i zakłócenia 

 1. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje Treści, jak również za zawieszenie lub zaprzestanie prowadzenia Witryny. 
 1. Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie zawsze dostępna. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub wymagać konserwacji związanej z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. 

Rozwiązywanie sporów 

 1. Wszelkie działania prawne jakiegokolwiek rodzaju wniesione przez Ciebie lub przez nas (łącznie „Strony” i indywidualnie „Strona”) będą wszczynane lub ścigane w Rzeczpospolitej Polskiej, a Strony niniejszym wyrażają zgodę i zrzekają się wszelkich środków obrony braku jurysdykcji osobistej i forum non conveniens w odniesieniu do miejsca i jurysdykcji w Rzeczpospolitej Polskiej.  
 1. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jeśli chcesz skorzystać z takiej procedury, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli zaproponować procedurę odpowiednią dla Twojej sprawy. Konsumenci posiadają następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 
 • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz 
 • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 
 • pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). 

Poprawki 

 1. W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do Witryny, w tym opisu, ceny, dostępności i różnych innych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. 

Odpowiedzialność 

 1. Usługodawca ponosi wobec konsumentów odpowiedzialność w zakresie wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego oraz przepisów o prawach konsumenta. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie ograniczenia odpowiedzialności, nie stosuje się osób będących konsumentami. 
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu świadczonych Usług. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem. 
 1. Ta Witryna jest udostępniana w stanie „takim, jakim jest”. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z Witryną i korzystaniem z niej, w tym, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. W takim samym zakresie, nie ponosimy odpowiedzialności za: 
 • pomyłki, błędy lub nieścisłości treści i materiałów, 
 • obrażenia ciała lub szkody majątkowe jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z dostępu do strony i korzystania z niej, 
 • nieuprawniony dostęp lub korzystanie z naszych bezpiecznych serwerów lub wszystkich przechowywanych na nich danych osobowych lub informacji finansowych, 
 • przerwanie lub zaprzestanie transmisji do lub ze strony, 
 • wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie itp., Które mogą być przesyłane do witryny lub za jej pośrednictwem przez jakąkolwiek osobę trzecią i / lub 
 • wszelkie błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treściach i materiałach lub za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku wykorzystania jakichkolwiek treści opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem strony. Nie gwarantujemy, nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za żaden produkt lub usługę reklamowaną lub oferowaną przez stronę trzecią za pośrednictwem tej witryny, strony internetowej, do której prowadzą hiperłącza, strony internetowej lub aplikacji mobilnej przedstawionej na jakimkolwiek banerze lub innych reklamach, a my nie będziemy stroną lub w jakikolwiek sposób odpowiedzialną za monitorowanie transakcji między Tobą a zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług. 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Treści sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, oraz w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa korzystania z Treści. 
 1. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Usługobiorców niebędących konsumentami, za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania działania spowodowane przez przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo my, podmioty stowarzyszone, kadra kierownicza, dyrektorzy, pracownicy, licencjodawcy lub wszelkie osoby trzecie wyłączają odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne, w tym między innymi za utratę danych, przerwę w świadczeniu usług, awarię komputera lub stratę pieniężną, utratę dochodów lub przychodów, utratę przedsiębiorstwa, zysków lub kontraktów, utratę przewidywanych oszczędności, utratę danych, utratę wartości firmy, zmarnowany czas zarządzania lub pracy biurowej oraz wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Treści, nawet jeśli uprzedziłeś nas o możliwości takiej straty, szkody lub krzywdy. 
 1. Podobnie jak w przypadku dokonywania transakcji za pośrednictwem dowolnego medium lub w jakimkolwiek środowisku, należy kierować się najlepszą oceną sytuacji i w stosownych przypadkach zachować ostrożność. 
 1. Odwiedzanie Witryny, wysyłanie nam wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Niniejszym, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek przepisów, które wymagają oryginalnego podpisu, zachowania formy pisemnej lub udzielania informacji w jakikolwiek inny sposób niż środki elektroniczne. 

Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zasady i zasady działania opublikowane przez nas w Witrynie stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. Nasze niewykonanie lub brak wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie rozumiane jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. 
 1. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia uważa się za oddzielne od niniejszego Regulaminu i nie wpływa na ważność i wykonalność wszelkich pozostałych postanowień. 
 1. W wyniku zastosowania niniejszego Regulaminu lub korzystania z Witryny nie powstają żadne stosunki prawne typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie lub agencja. Zgadzasz się, że niniejszy Regulamin nie będzie interpretowany przeciwko nam z powodu jego sporządzenia. 
 1. Niniejszy Regulamin pozostaje wiążący do czasu, gdy korzystasz z Witryny lub z naszych Usług i dopóki nie zapłacisz nam wszystkich należnych opłat, odsetek i wynagrodzenia, a później – w zakresie wynikającym z charakteru praw oraz zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności do końca okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń z nim związanych. 
 1. Strony mogą uzgodnić wcześniejsze zakończenie obowiązywania Regulaminu. 
 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza praw konsumentów, w tym nie ma na celu: 

1) wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności względem konsumenta za szkody na osobie; 

2) wyłączenia lub istotnego ograniczenia odpowiedzialności względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 

3) wyłączenia lub istotnego ograniczenia potrącenia wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony; 

4) związania postanowieniami, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy; 

5) zezwolenia Usługodawcy na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta; 

6) uzależnienia zawarcia umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju; 

7) uzależnienia zawarcia, treści lub wykonania umowy od zawarcia innej umowy, niemającej bezpośredniego związku z niniejszym Regulaminem; 

8) uzależniania spełnienia świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli Usługodawcy; 

9) przyznania Usługodawcy uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy; 

10) uprawnienia Usługodawcy do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie; 

11) przyznania tylko Usługodawcy uprawnienia do stwierdzania zgodności świadczenia z umową; 

12) wyłączenia obowiązku zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania; 

13) przewidywania utraty prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie Usługodawcy, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstępują od umowy; 

14) pozbawienia wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia; 

15) zastrzeżenia uprawnienia Usługodawcy do wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia; 

16) nałożenia wyłącznie na konsumenta obowiązku zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy; 

17) nałożenia na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązku zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego; 

18) wprowadzenia możliwości automatycznego przedłużenia umowy zawartej na czas oznaczony, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia; 

19) przewidywania wyłącznie dla Usługodawcy jednostronnego uprawnienia do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia; 

20) przewidywania uprawnienia Usługodawcy do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy; 

21) uzależniania odpowiedzialności Usługodawcy od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależnianie tej odpowiedzialności od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności; 

22) przewidywania obowiązku wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Usługodawcę.