Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu eclear.pl stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą osobiście lub w imieniu podmiotu, który reprezentujesz (Ty, Usługobiorca) a eClear.pl sp. z o.o., ul. Domaniewska 47 lok. 10, Warszawa, nr KRS 0000811323 (My, eClear).
 2. O ile nie wskazano inaczej, udostępniana przez nas strona internetowa, zasoby, utwory, cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty witryn internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w witrynie (łącznie zwane „Treścią”) oraz znaki towarowe , znaki usługowe i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością intelektualną, są przez nas kontrolowane lub są przez nas licencjonowane i są chronione prawem autorskim i prawem ochrony znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami dotyczącymi zwalczania nieuczciwej konkurencji obowiązującymi w Polsce i innych jurysdykcjach.
 3. Korzystanie z Treści jest możliwe wyłącznie po przeczytaniu,
  zrozumieniu i akceptacji całości niniejszego Regulaminu.
 4. Treść i Znaki są udostępniane w ramach świadczenia Usług w stanie „takim, jakim są”, do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie lub w jakiejkolwiek innej wiążącej umowie z nami, żadna część Witryny ani Treści ani Znaków nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.
 5. Korzystając z Treści, zgadzasz się, pod rygorem odmowy dalszego dostępu oraz powstania odpowiedzialności prawnej, nie podejmować następujących działań:
  – Systematycznego pobierania danych lub innych treści w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody.
  – Nieautoryzowanego korzystania z Treści, w tym zbierania nazw użytkowników i / lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób automatyczny lub pod fałszywym pretekstem.
  – Korzystania z Treści i platformy w celu reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
  – Omijania, wyłączania lub innego rodzaju ingerencji w funkcje związane z bezpieczeństwem platformy, w tym spowodowania jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z ich Treści.
  – Oszukiwania wprowadzania w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza przy wszelkich próbach uzyskania poufnych informacji.
  – Niewłaściwego korzystania z naszych usług wsparcia lub składania fałszywych zgłoszeń nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
  – Udziału w jakimkolwiek zautomatyzowanym korzystaniu z systemu, na przykład przy użyciu skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystania z dowolnych narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
  – Ingerowania, zakłócania lub stwarzania nadmiernego obciążenia Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.
  – Prób podszywania się pod innego użytkownika lub osobę, albo korzystania z nazwy użytkownika innego użytkownika.
  – Sprzedaży lub innego przenoszenia kontroli nad swoim profilem.
  – Wykorzystywania wszelkich informacji uzyskanych z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.
  – Korzystania z Treści w celach konkurencyjnych lub w celu generowania przychodów lub przedsięwzięć komercyjnych, o ile nie jest to zgodne z naszą ofertą współpracy.
  – Odszyfrowywania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania stanowiącego część Witryny lub w jakikolwiek sposób z nią powiązanego.
  – Usuwania informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakiejkolwiek Treści.
  – Kopiowania lub dostosowania oprogramowania Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
  – Przesyłania wirusów, koni trojańskich lub innych szkodliwych lub niepożądanych materiałów, w tym nadmiernego używania wielkich liter i spamowania (ciągłego wysyłania powtarzającego się tekstu), które przeszkadzają jakiejkolwiek osobie w nieprzerwanym korzystaniu z Witryny.
  – Wykorzystania wszelkich materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub transmisji informacji, w tym między innymi poprzez obrazki 1 × 1, robaki internetowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami nazywane „oprogramowaniem szpiegującym” lub „pasywnymi mechanizmami gromadzenia danych”).
  – Z wyjątkiem sytuacji, w których może to wynikać ze stosowania standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używania, uruchamiania, rozwijania lub rozpowszechniania zautomatyzowanego systemu, w tym bez ograniczeń, dowolnego pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, robaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Witryny, lub używanie lub uruchamianie nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
  – Dyskredytowania, niszczenia lub wywoływania innego rodzaju szkód w stosunku do innych użytkowników, nas, Witryny lub Treści.
  – Korzystania z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Po zmianie regulaminu, zostaniesz ponownie poproszony o jego akceptację przed rozpoczęciem korzystania z Treści.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przekazywanej wiedzy lub zaleceń w sposób niezgodny z ich treścią i przeznaczeniem, oraz w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa korzystania z Treści.
 9. W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Usługodawca, podmioty stowarzyszone, kadra kierownicza, dyrektorzy, pracownicy, licencjodawcy lub wszelkie osoby trzecie wyłączają odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne, w tym między innymi za utratę danych, przerwę w świadczeniu usług, awarię komputera lub stratę pieniężną, utratę dochodów lub przychodów, utratę przedsiębiorstwa, zysków lub kontraktów, utratę przewidywanych oszczędności, utratę danych, utratę wartości firmy, zmarnowany czas zarządzania lub pracy biurowej oraz wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Treści, nawet jeśli uprzedziłeś nas o możliwości takiej straty, szkody lub krzywdy.
 10. Żadne z powyższych ograniczeń odpowiedzialności nie wpływa na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do istoty sprawy, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.